Player Info.

Auk
2020 Season1 > East > TTG
Twitter

Stats Card

Auk
TTG
KOH 8 5
1v1 (TPD) 0 0
1v1 (N) 4 2

Battles

TTG 2 - 1 PONOS
W1 D1 M1 - m1
Set 1
KOH
Auk × RAD
Auk × KK
Set 3
1v1
Auk 2 1 RAIKIJONES
Team Timing 0 - 2 TTG
W1 D2 M2 - m5
Set 1
KOH
Nuri × Auk
Haruki × Auk
Sado × Auk
W.EDGM 2 - 0 TTG
W2 D1 M3 - m9
Set 1
KOH
Wange × Auk
TTG 2 - 1 Talon
W3 D1 M3 - m15
Set 1
KOH
Auk × Line
Auk × Blizzard
Set 3
1v1
Auk 2 0 Blizzard
Nova Esports 1 - 2 TTG
W3 D2 M2 - m17
Set 1
KOH
Bking × Auk
Set 3
1v1
Little Chen 1 2 Auk
FAV gaming 2 - 1 TTG
W4 D1 M2 - m20
Set 1
KOH
JACK × Auk
X-Bow Master × Auk
Set 3
1v1
JACK 2 1 Auk
TTG 2 - 0 KIX Team
W4 D3 M4 - m28
Set 1
KOH
Auk × iSlaw
TTG 2 - 3 KIX Team
Playoff Match 2
Set 1
KOH
Auk × Onion
Set 4
1v1
Auk 2 1 Legend
TTG 1 - 3 PONOS
Playoff Match 6
Set 3
1v1
Auk 0 2 YAKITORI