Match Info.

East 5/10(Sun)
Playoff Match 4
PONOS 3 1 Team Timing
Set 1
KOH
RAD × Haruki
RAIKIJONES × Haruki
KK × Haruki
KK × Sado
Set 2
1v1
(TPD)
TENGOD 2 1 Sado
Set 3
1v1
YAKITORI 2 0 Sado
Set 4
1v1
KK 2 1 Greed
en | ja | kr